ZALETY I WADY STREFY EURO

Unia Europejska odgrywa dużą rolę w integracji ekonomicznej państw członkowskich.

Wstępując do Unii, państwa naturalnie godzą się na dążenie do upodobnienia swojej gospodarki do modelu unijnego.

Gospodarka Unii Europejskiej składa się z wewnętrznego rynku gospodarek mieszanych, opartych na wolnym rynku i zaawansowanych modelach społecznych.

Celem Unii Europejskiej jest ustanowienie jednolitego systemu gospodarczego i walutowego, promowanie integracji.

A także przełamywanie barier w handlu i granicach, wspieranie rozwoju technologicznego i naukowego w celu mobilizowania innowacji.

Głównym motorem gospodarczym UE jest jednolity rynek.

Europa jest gospodarką wolnorynkową opartą na przepływie kapitału.

Jest to strefa wolnego handlu ze wspólną taryfą zewnętrzną.

Kraje członkowskie działają jako jeden obszar gospodarczy ze swobodnym przepływem siły roboczej i kapitału.

W proces integracji wpisuje się m.in likwidacja kontroli granicznych, harmonizacja systemów podatkowych w państwach członkowskich.

Stworzenie jednolitego rynku ma tendencję do przyciągania kapitału i miejsc pracy z obszarów peryferyjnych do centrum.

Celem jest też dążenie do takiej samej polityki monetarnej.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i posiadasz kontrahentów zagranicznych, możesz dokonywać szybkich transakcji w różnych walutach posiadając odpowiedni rachunek bankowy.

Co ciekawe, kilka banków w Polsce  pozwala założyć konto firmowe przez internet i dopełnić formalności całkowicie zdalnie.

Polityka pieniężna to polityka makroekonomiczna określona przez bank centralny.

Polega na zarządzaniu podażą pieniądza i stopą procentową.

W UE wyznacza ją Europejski Bank Centralny.

Europejski Bank Centralny (EBC) – ustala politykę pieniężną, której głównym celem jest stabilność cen i pełni funkcję centralnego nadzorcy instytucji finansowych w strefie euro.

Spróbujmy zatem określić największe zalety i wady strefy Euro. 

ZALETY STREFY EURO

Euro zostało przyjęte przez większość krajów UE.

Euro jest drugą co do wielkości walutą na świecie po dolarze amerykańskim.

Zalet Euro jest wiele. Są to np. niższe koszty transakcyjne dla handlu, turystyki i konsumentów.

Główne korzyści z euro wiążą się ze wzrostem wymiany handlowej.

Podróżowanie zostało ułatwione dzięki wyeliminowaniu konieczności wymiany pieniędzy.

Do korzyści można też zaliczyć niższe stopy procentowe.

WADY STREFY EURO

Euro ma również wady – i to całkiem istotne.

Kraje strefy euro nie mogą dewaluować swojej waluty w stosunku do europejskich sąsiadów.

Wspólna polityka pieniężna nie zawsze jest odpowiednia dla wszystkich członków.

Jakie są wady euro dla Europy?

Utrata niezależnej polityki pieniężnej.

Utrata tożsamości narodowej.

Uzależnienie gospodarek krajowych od gospodarek najsilniejszych ekonomicznie krajów UE.

Zwiększone więzi gospodarcze między krajami członkowskimi.

Strefa euro jest rzeczywiście dość zróżnicowana.

Euro doprowadziło do powszechnego bezrobocia w całej Europie.

Gospodarka UE jest ciekawym zagadnieniem.

UE odniosła sukces w zapewnieniu współpracy między jej państwami członkowskimi.

Jej instytucje ułatwiają negocjacje dyplomatyczne w sposób oparty na zasadach.

UE jest wyjątkowym systemem politycznym, ponieważ „rządzi bez rządu”, ale ma też tradycję demokratyczną rozwiniętą przez państwa członkowskie.

Choć akurat co do przestrzegania demokracji w UE, zdania są mocno podzielone.