POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

Polska jest szóstym co do wielkości członkiem Unii Europejskiej pod względem liczby ludności i ósmym pod względem powierzchni.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma ogromne znaczenie, ponieważ niesie ze sobą wiele korzyści.

Największymi z nich są: swobodny przepływ osób i towarów, wspólna polityka w zakresie handlu zagranicznego i innych kwestii międzynarodowych, wsparcie finansowe dla rozwijających się regionów.

Unia Europejska (UE) jest unią gospodarczą i polityczną 27 państw członkowskich.

UE działa w ramach systemu jednolitego rynku, w którym swobodny przepływ towarów i osób między państwami członkowskimi tworzy duży rynek wewnętrzny dla tego regionu.

Dzięki członkostwu Polski w UE obywatele mogą korzystać z wielu korzyści:

  • swoboda przemieszczania się we wszystkich krajach UE;

  • wolność podróżowania za granicę;

  • swoboda pracy za granicą;

  • wolność nabywania własności w innych krajach;

  • swoboda zakładania działalności gospodarczej za granicą;

  • dostęp do finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Korzyści zapewnia członkostwo Polski w UE

Członkostwo w UE zapewnia Polsce wiele korzyści, do których należy swobodny przepływ towarów, usług i osób w obrębie UE.

Zniesienie ceł na towary importowane było również korzyścią dla Polski, gdyż obniżyło koszty importu towarów z innych krajów członkowskich.

Dało im również możliwość taniego eksportu własnych produktów do innych krajów Unii Europejskiej bez narażania się na cła i podatki.

Kolejną korzyścią, jaką Polska odniosła z członkostwa w UE, jest zwiększony dostęp do pożyczek i dotacji od instytucji europejskich.

M.in. takich jak EFRR i EFS, które od 2004 r. przekazały 100 mld euro dotacji na projekty rozwoju infrastruktury w całej Polsce.

Dzięki członkostwu w UE Polska może uzyskać dużą pomoc innych krajów, jeśli chodzi o handel, bezpieczeństwo i stabilność gospodarczą.

– Polska może zawierać umowy z innymi krajami UE w zakresie wymiany handlowej, która byłaby korzystna dla gospodarki kraju.

Bezpieczeństwo kraju poprawia się także dzięki członkostwu w UE.

Na przykład polscy strażnicy graniczni zostali przeszkoleni przez inne kraje, jak radzić sobie z terroryzmem i przestępczością, co wzmacnia ich egzekwowanie prawa.

– Obywatele polscy mogą swobodnie podróżować po wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności okazywania jakichkolwiek dokumentów czy wiz.

Zwiększa to ich szanse na znalezienie pracy i sprawia, że w pewien sposób czują się bardziej jak w domu.

-Członkostwo w UE doprowadziło również do stabilizacji gospodarczej w Polsce, ponieważ niektórzy uważają, że przyjęcie waluty krajowej (złotego) ustabilizowało i poprawiło polską gospodarkę.

Członkostwo w UE – zagrożenia

Polska to kraj, który od ponad 20 lat jest częścią Unii Europejskiej.

Jest jedną z największych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej.

Jednak sama obecność w UE – oprócz korzyści – niesie ze sobą również pewne zagrożenia.

Jednymi z największych są:

– Rosnąca liczba uchodźców z krajów islamskich

– Spowolnienie tempa wzrostu PKB

– Wzrost terroryzmu

– Narzucanie dyktatu UE w kwestiach światopoglądowych

– Wspólny mechanizm zadłużania