FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ

Unia Europejska zapewnia finansowanie wielu programów i projektów.

Zapewniają finansowanie dla małych przedsiębiorstw, środowiska, badań i rozwoju, nowych technologii, edukacji i szkoleń, ochrony ludności i pomocy humanitarnej.

UE zapewnia finansowanie w różny sposób w zależności od kraju.

Unia Europejska zapewnia również inne kwoty finansowania krajom bogatszym niż krajom biedniejszym.

UE gwarantuje brak ingerencji na rynku wewnętrznym i jest zaangażowana w zrównoważony wzrost gospodarczy poprzez inwestycje w badania i rozwój, edukację, opiekę społeczną, środowisko i rolnictwo.

Jest również zaangażowana w promowanie handlu międzynarodowego poprzez negocjacje umów handlowych z krajami trzecimi, a także z agencjami będącymi członkami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Jeśli więc szukasz okazji do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub projektu badawczego, warto skorzystać z funduszy unijnych.

Aby to zrobić pomyślnie, musisz najpierw wiedzieć, jak to wszystko działa!

Unia Europejska zapewnia dotacje w celu promowania rozwoju gospodarczego i społecznego w Europie i na świecie.

Celem tych dotacji jest pomoc regionom o niższych dochodach i tworzenie miejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.

Ponadto większość środków unijnych pochodzi z rolnictwa, rozwoju regionalnego, polityki spójności i programów pomocy humanitarnej.

Fundusze Unii Europejskiej

Unia Europejska jest największym darczyńcą pomocy rozwojowej na świecie.

Każdego roku wydają ponad 60 miliardów euro na wspieranie krajów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Europy Wschodniej.

Istnieje kilka funduszy unijnych, które mają różne cele.

Mają one na celu objęcie różnych sektorów lub zapewnienie wsparcia dla określonych grup ludzi.

Najpopularniejszym rodzajem jest „Fundusz Spójności”, który zapewnia wsparcie rozwoju gospodarczego w krajach członkowskich UE, które są słabiej rozwinięte gospodarczo niż inne, aby je dogonić.

Unia Europejska niedawno zatwierdziła 700 milionów euro na finansowanie Afganistanu.

Z naciskiem na poprawę usług edukacyjnych i opieki zdrowotnej, a także wzmocnienie finansów publicznych.

Ile pieniędzy jest dostępnych w Unii Europejskiej?

Unia Europejska jest jednym z najważniejszych inwestorów na świecie.

Przy budżecie przekraczającym 1 bilion euro fundusze unijne mają przyczynić się do rozwoju tego sektora.

Budżet Unii Europejskiej na 2019 rok to około 130 miliardów euro.

Budżet ten będzie wykorzystywany do różnych celów, w tym polityki rolnej, rozwoju gospodarczego, badań i innowacji, transportu i energii itp.

Finansowanie UE może pochodzić z różnych źródeł, takich jak dotacje, pożyczki lub inwestycje kapitałowe.

Na przykład Horyzont 2020 jest jednym z programów, które oferują pieniądze firmom chcącym rozwijać nowe produkty.

W jaki sposób UE może dziś pomóc w rozwoju Twojej firmy

UE to ogromny rynek z 500 milionami konsumentów.

Jest to największy jednolity rynek na świecie.

UE postanowiła ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) eksport swoich towarów, usług i wiedzy fachowej do innych krajów Unii.

UE ułatwiła MŚP eksport ich towarów, usług lub wiedzy specjalistycznej poprzez uproszczenie procedur administracyjnych.

A także dostarczanie informacji o tym, jak uzyskać dostęp do finansowania, poprzez łatwiejszy dostęp do rynków kapitałowych oraz pomagając MŚP w rozwoju międzynarodowym.