Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora MMŚP, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych poprzez:

 • szkolenia i kursy w zakresie TIK, kończące się programem formalnej oceny i certyfikacji zewnętrznej kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów, zgodnych ze standardami określonymi w ramie kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework),
 • szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego),
 • rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem kwalifikacji (po jego wejściu w życie), obejmujący m.in. szkolenia               i kursy.

Kto może składać wnioski?

 1. instytucje edukacyjne,
 2. szkoły wyższe,
 3. Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
 4. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 5. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 6. instytucje rynku pracy,
 7. związki zawodowe,
 8. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 9. organizacje pozarządowe,
 10. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 86 872 000,00 zł  (środki EFS)

Instytucja ogłaszająca konkurs
Zarząd Województwa Pomorskiego
Rozpoczęcie naboru wniosków
31.10.2016
Zakończenie naboru wniosków
24.11.2016
Więcej informacji
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-5-5