Ogłoszenia o konkursach

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków ramach Programu Polska Cyfrowa. Wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych należy składać od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2015 r.

Miejsce składania wniosków
W przypadku składania wniosku o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej należy wykorzystać formularz wniosku, który będzie dostępny w katalogu usług publicznych na platformie ePUAP oraz za pośrednictwem strony internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie i przesłać wniosek wraz z załącznikami na adres elektronicznej skrzynki podawczej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie: /2yki7sk30g/nabory21popc
Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym, należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w biurze podawczym pod adresem:
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15
 

Sposób składania wniosków
Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył elektroniczny formularz wniosków zamieszczony na platformie ePUAP .
Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą jeden z załączników do regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są:

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane  (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie będzie udzielane projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

  • Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
  • Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.


Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie oraz informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących składającemu wniosek zostały opublikowane na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, instytucji odpowiedzialnej za ogłoszenie konkursu i nabór wniosków.

Zobacz również:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/Naborwnioskow_dzialanie_2_1_31122014.aspx

Fot. ©Depositphotos/peshkova

Oprac. AK

Nazwa konkursu
Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Program
Polska Cyfrowa
Instytucja ogłaszająca konkurs
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Rozpoczęcie naboru wniosków
27.02.2015
Zakończenie naboru wniosków
04.05.2015
Więcej informacji
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/Naborwnioskow_dzialanie_2_1_31122014.aspx