Ogłoszenia o konkursach

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014-2020

Od 23 maja do 20 czerwca 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów, ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W projektach mogą być dofinansowane  działania o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.: poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo prawne i obywatelskie.

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.: kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,  staże,

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.: zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, usługi wspierające aktywizację edukacyjną. 

Konkurs organizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP).

Kwota alokacji środków  przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w konkursie wynosi 95 084 941,18 zł.

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk (sekretariat – pokój nr 33).

Nazwa konkursu
Aktywizacja Społeczno-Zawodowa
Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Instytucja ogłaszająca konkurs
Zarząd Województwa Pomorskiego
Rozpoczęcie naboru wniosków
23.05.2016
Zakończenie naboru wniosków
20.06.2016
Więcej informacji
Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020