Ogłoszenia o konkursach

Dofinansowanie do efektywnej dystrybucji energii

Do 1 grudnia 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu efektywnej dystrybucji energii w ramach Działania 9.2 Programu Infrastruktura i Środowisko.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasił konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 1 grudnia 2014 r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem:

Wniosek o dofinansowanie projektu pt.  „......"

Konkurs zamknięty nr 2/POIiŚ/9.2/2014

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa 1 grudnia 2014 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Dokumenty do pobrania:

http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-92---konkurs-2/

Fot. ©Depositphotos/FlashDevelop

Nazwa konkursu
Efektywna dystrybucja energii
Program
Działanie 9.2 Programu Infrastruktura i Środowisko
Instytucja ogłaszająca konkurs
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
01.12.2014
Więcej informacji

http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-92---konkurs-2/